Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 

    วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช; คมวุฒิ วิภูษิตวรกุล; ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์; บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    การพัฒนาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เน้นส่งเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงประโยชน์ และความสําคัญในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...