Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1: ชุดความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เมือง : กรุงเทพฯ 

   ชุมเขต แสวงเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

   การจัดทำโครงการศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1 : ชุดความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จากรัฐบาลได้กำหนดประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อดำเนินการศึกษาและรวบรวมผลงานวิชาการ การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2) เพื่อศึกษาชุดความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้การดูแลคนพิการตามประเภทความพิการและทุกช่วงวัย รวมทั้งเป็นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้า ...
  • type-icon

   ส่งเสริมและจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 

   ชุมเขต แสวงเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-02)

   การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับทุกคนให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างต้นแบบสถานประกอบการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ยกระดับมาตรฐานการบริการของสถานประกอบการโรงแรมและที่พัก ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม อาทิ เด็ก ผู้สูงวัย คนพิการ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ 2. เพื่อจัดทำแผ ...