Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การออกแบบและพัฒนาชุดต้นกำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรถเข็นผัก 

  จักรพันธุ์ ชวนอาษา; บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  เนื่องจากในตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ มีการขนส่งผักและผลไม้เป็นจำนวนมากและหนึ่งในวิธีขนส่งที่สำคัญนั้นคือ การใช้รถเข็น รถเข็นสามารถเข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ของตลาดและยังสามารถบรรทุกได้มาก ทำให้เป็นที่จำเป็นของตลาดค้าส่ง แต่ด้วยการบรรทุกน้ำหนักที่มากทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างยากลำบากและบางครั้งอาจส่งผลอันตราย (บาดเจ็บ) ในขณะปฏิบัติงานได้ จึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าทำสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้งานรวมถึงช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่ง แต่เนื่องในปัจจุบันรถเข็นที่ใช้นั้นมีอยู่จำนวนมาก การที่จะประดิษฐ์ตั้งแต่ตัวรถเข็นรวมถึงอุปกรณ์เสริมอาจต้องใช้งบประมาณสูง ...
 • type-icon

  จัดทำชุดข้อมูลต้นแบบแสดงที่ตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) 

  จักรพันธุ์ ชวนอาษา; Chuanasa, Jakkrapun (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  จากภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนดำเนินภารกิจการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ปัจจุบันศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเกิดองค์ความรู้ประสบการณ์ ดำเนินงานตามภารกิจควบคู่ ไปกับภารกิจเดิมของแต่ละองค์กร ในปัจจุบันหน่วยรับเรื่องร้อ ...