Now showing items 31-50 of 663

 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-13)

  โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนติดตามและส่วนประเมินผลโครงการตามกรอบ Logic Model โดยติดตามโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 54 โครงการ ดำเนินงานออกเป็น 2ส่วน คือ การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยแบ่งประเภทโครงการตามลักษณะการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน 6 ประเภท คือ (1) โครงการประเภทให้คำแนะนำเชิงลึก (2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ (4) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย (5) โครงการประเภทกิจกรรมพิเศษ และ (6) การประเมินคว ...
 • type-icon

  ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด 

  ไพรัช อุศุภรัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562-01-30)

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) จึงเป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ได้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเป็นการวัดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนที่ปล่อยจากกิจกรรมท ...
 • type-icon

  ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

  หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562-02-05)

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) จึงเป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ได้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเป็นการวัดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนที่ปล่อยจากกิจกรรมท ...
 • type-icon

  ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาท์ จำกัด 

  ไพรัช อุศุภรัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-05)

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มากเกินไปสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) จึงเป็นแนวคิดในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ได้ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเป็นการวัดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนที่ปล่อยจากกิจกรรมท ...
 • type-icon

  เทคโนโลยีการกำจัดมอดยาสูบโดยใช้สารสำคัญจากพืช 

  ลักขณา หล่อตระกูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  มอดยาสูบเป็นแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายกับใบยาสูบ ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดมอดยาสูบที่ใช้สารสำคัญจากพืชได้แก่ สารสำคัญจากเมล็ดน้อยหน่า กาเฟอีนจากกากกาแฟและนิโคตินจากเศษใบยาสูบ ในรูปแบบสารเดียวและสารผสม รวมถึงเทคนิคในการนำสารดังกล่าวยึดติดกับมุ้งเพื่อการกำจัดมอดยาสูบที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ การศึกษาในโครงการนี้ รายงานการสกัดสารสำคัญจากพืช การเคลือบสารและยึดติดกับผ้ามุ้ง และประสิทธิภาพการกำจัดมอดของมุ้ง สาร Squamocin ...
 • type-icon

  ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 

  หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกิดขึ้น ทุกประเทศทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำ และการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศกับการดูแลกำกับและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน จึงนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า “หลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของระบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ” เพราะฉะนั้น องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จึงต้องการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักการการประเมินประสิท ...
 • type-icon

  พัฒนาชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Box) 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา; ธันยพร สุนทรธรรม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561-01-21)

  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวคิดหรือวิธีการมองอนาคต (Foresight) ที่ได้การยอมรับในวงการวิชาการในระดับนานาชาติ ด้วยการสำรวจวรรณกรรมและงานวิจัยทางด้านอนาคตศาสตร์และการมองอนาคตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และนำข้อมูลวิจัยที่ได้มาจัดทำชุดเครื่องมือการมองอนาคตที่ประกอบด้วยแนวคิดการมองอนาคต 9 เครื่องมือ วิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ประเภทบทความทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Science และ Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2561 (ค.ศ. 2013 – 2018) เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ ...
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  ประภัสสร์ วังศกาญจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ...
 • type-icon

  ยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระดับพื้นที่ 

  อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-06)

  อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศสูง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ผนวกเรื่องการเดินทางและการทำงาน/ประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการได้แก่ 1) เกิดการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์และการจ้างงานเพื่อจัดกิจกรรมการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ/การท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งนักเดินทางไมซ์เป็นนักเดินทางธุรกิจย่อมมีการใช้จ่ายในอัตราสูงกว่าการท่องเที่ยวแบบทั่วไป และ 2) เป็นโอกาสในการสนับสนุน ความโดดเด่นของธุรกิจ/อุตสาหกรรมของเมืองที่จัดงานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ...
 • type-icon

  รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ (Generation Z) 

  อนุชาติ พวงสำลี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

  การศึกษากลุ่มตัวอย่าง 10 กรณีศึกษาภายใต้โครงการวิจัยเกี่ยวกับโลกทัศน์และรูปแบบเยาวชนไทยรุ่นใหม่ มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจที่มีต่อโลกทัศน์ ศักยภาพ และปัญหาของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตภายใต้บริบททางสังคมแบบโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของสังคมอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภายใต้บริบทสังคมแบบใหม่ 10 กรณีศึกษาจึงเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยยุคปัจจุบันที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและเสียงของพวกเขา เพื่อทำให้ผู้ใหญ่ นักวิชาการ ...
 • type-icon

  ศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการ Medical Hub 

  จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

  ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล และหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกองทัพเรือ คือ การขยายขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภาสู่การเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหานคร กองทัพเรือได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต และเห็นสมควรใช้โอกาสนี้ในกำหนดแผนยกระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (โรงพยาบาลฯ) ซึ่งอยู่ติดกับเขตสนามบินอู่ตะเภา สู่การเป็นศูนย์การแพทย์ระดับสากลเพื่อรองรับความต้องการในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ...
 • type-icon

  ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสายทางเพื่อรองรับและสนับสนุนการท่องเที่ยวในบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และเพื่อกระจายรายได้และก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยกรมทางหลวงชนบท พื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง และถนนส่วนท้องถิ่น การศึกษาดังกล่าว ...
 • type-icon

  ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการตามมาตรฐานที่ สสปน. 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-06)

  1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย และสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก โดยหนึ่งในภารกิจของ สสปน. คือ การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555 2) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สสปน. ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการด ...
 • type-icon

  ศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเริ่มตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม 1.0 ที่เน้นภาคเกษตร ยุคอุตสาหกรรม 2.0 ...
 • type-icon

  ศึกษาศักยภาพในการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของอุตสาหกรรมการบิน 

  ชนินทร์ มีโภคี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-06)

  การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการบินโลกทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโต เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบจากตำแหน่งที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนตอนบน รายรอบด้วยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งภาคการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนขยายตัวในอัตราที่สูง ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทางอากาศของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การขยายตัวของความต้องการซื้อเครื่องบินและมูลค่าการซ่อมบำรุงเครื่องบิน รวมทั้งนำไปสู่การขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของชิ้นส่วนอากาศยาน ...
 • type-icon

  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1: ชุดความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เมือง : กรุงเทพฯ 

  ชุมเขต แสวงเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

  การจัดทำโครงการศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1 : ชุดความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จากรัฐบาลได้กำหนดประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อดำเนินการศึกษาและรวบรวมผลงานวิชาการ การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2) เพื่อศึกษาชุดความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้การดูแลคนพิการตามประเภทความพิการและทุกช่วงวัย รวมทั้งเป็นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้า ...
 • type-icon

  สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 

  ธีระ สินเดชารักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-21)

  การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือ Engagement Survey นั้นตั้งอยู่บนแนวคิดที่ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรอันเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งการสำรวจดังกล่าวทาง กนอ. ได้มีการดำเนินการสำรวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการสำรวจในแต่ละปีได้ถูกนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการบุคคลากรของ กนอ. เรื่อยมา ถึงกระนั้น ในช่วงของการสำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560 การสำรวจเป็นไปอย่างเอกเทศต่อกันในแง่ของระเบียบวิธีวิจัยและกรอบแนวคิด ทำให้ กนอ. ไม่สามารถติดตามผ ...
 • type-icon

  Research project on the service user satisfaction and the satisfaction of those affected by the operations of the Tourism Authority of Thailand 

  Research and Consultancy Institute, Thammasat University (Thammasat University Research and Consultancy Institute, 2002)
 • type-icon

  Smart Packaging สำหรับผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค : ข้าวเหนียวมะม่วง (พันธุ์น้ำดอกไม้) 

  วรภัทร ลัคนทินวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  ข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นของหวานที่นิยมชมชอบของคนทั่วโลกจนติดอันดับ 1 ใน 5 แต่ของหวานนี้ปกติเก็บในอุณหภูมิปกติได้ไม่เกิน 1 วัน หรือต้องนำไปแช่แข็ง จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนา Smart packaging สำหรับข้าวเหนียวมูนมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เพื่อให้สามารถเก็บในตู้เย็นปกติอุณหภูมิ 4±2 °C มีอายุการวางจำหน่ายภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องแช่แข็งสามารถจำหน่ายได้ในร้านสะดวกซื้อ โดยนำมะม่วงที่แก่ประมาณร้อยละ 80 และ 90 จมในน้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 3 นำมาบ่มให้สุกแล้วนำมาล้างผิวผลด้วย HOCl ความเข้มข้น 500 ppm นาน 10 นาที แล้วนำมาปอกในห้องสะอาด (clean room) ...
 • type-icon

  Social Innovation Driving unit เฉพาะด้าน 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการ Social Innovation Driving Unit ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 7 เดือน 16 วัน โดยมีเป้าหมายที่สนับสนุนและบ่มเพาะผู้สนใจในการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ให้สามารถต่อยอดแนวคิดและ/หรือพัฒนาตัวนวัตกรรมให้ยกระดับในเชิงธุรกิจเพื่อสังคม โดยผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการให้คำแนะนำ จากการดำเนินการพบว่า กระบวนการบ่มเพาะที่ดีและเหมาะสมสำหรับโครงการนวัตกรรมทางสังคมนั้น จำเป็นต้อง 1) มีระยะเวลาการบ่มเพาะที่นานพอที่จะให้กิจการได้มีโอกาสทดลองความคิดและตลาด ...