Now showing items 133-152 of 808

 • type-icon

  การศึกษาแรงลมของโครงการอาคาร Ashton Asoke โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)
 • type-icon

  การศึกษาแรงลมโครงการคอนโดมิเนียม ASHTON โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการ คอนโดมิเนียม แอชตัน อโศก โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม มีดังนี้ 1) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรงลมน้อยก็ใช้กระจกที่บางลงได้ คอนโดมิเนียม แอชตัน อโศก ที่ศึกษาเป็นอาคารสูงเทียบเท่า 193 ม. กว้าง 20.21 ม. ลึก 79.38 ม. อาคารตั้งอยู่บนถนนอโศก มนตรี กรุงเทพมหานคร อาคารที่ศึกษาต ...
 • type-icon

  การศึกษาแรงลมโครงการแอชตัน สีลม โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม (WIND LOAD STUDY FOR ASHTON SILOM PROJECT BY WIND TUNNEL TEST) 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการ Ashton Silom โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม มีดังนี้ 1) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรงลมน้อยก็ใช้กระจกที่บางลงได้ คอนโดมิเนียม Ashton Silom ที่ศึกษาเป็นอาคารสูง 55 ชั้น มีความสูง 186.95 ม. กว้าง 29.67 ม. ลึก 54.14 ม. อาคารตั้งอยู่บนถนนสีลม กรุงเทพมหานคร อาคารที่ศึกษาต้องมีก ...
 • type-icon

  การศึกษาแรงลมโดยการทดสอบในอุโมงค์ลม ของโครงการ H1 Thonglor 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ; Boonyapinyo, Virote (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการอาคาร H1 ทองหล่อ โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม มีดังนี้ 1) การศึกษาแรงลมโดยรวมและการตอบสนองของอาคาร ด้วยวิธีการวัดแรงลมที่ฐานอาคารในอุโมงค์ลม เพื่อนำแรงลมไปออกแบบโครงสร้างหลักต้านทานแรงลม และคำนวณอัตราเร่งสูงสุดที่ยอดอาคารภายใต้แรงลม 2) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรงลมน้อยก็ใช ...
 • type-icon

  การศึกษาแรงลมโดยวิธีทดสอบแบบจำลองในอุโมงค์ลม โครงการอาคาร WHA BANGNA (WIND LOAD STUDY FOR WHA BANGNA BUILDING PROJECT BY WIND TUNNEL TEST) 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการอาคาร WHA Bangna โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม มีดังนี้ 1) การศึกษาแรงลมโดยรวมและการตอบสนองของอาคาร ด้วยวิธีการวัดแรงลมที่ฐานอาคารในอุโมงค์ลม เพื่อนำแรงลมไปออกแบบโครงสร้างหลักต้านทานแรงลม และคำนวณอัตราเร่งสูงสุดที่ยอดอาคารภายใต้แรงลม 2) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรงลมน้อยก็ใช ...
 • type-icon

  การศึกษาแรงลมโดยวิธีทดสอบแบบจำลองในอุโมงค์ลม โครงการอาคาร XT Phetchaburi (Wind Load Study for XT Phetchaburi Building Project by Wind Tunnel Test) 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2019)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการอาคารชุด XT เพชรบุรี (PBT)โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม มีดังนี้ 1) การศึกษาแรงลมโดยรวมและการตอบสนองของอาคาร ด้วยวิธีการวัดแรงลมที่ฐานอาคารในอุโมงค์ลม เพื่อนำแรงลมไปออกแบบโครงสร้างหลักต้านทานแรงลม และคำนวณอัตราเร่งสูงสุดที่ยอดอาคารภายใต้แรงลม 2) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรงล ...
 • type-icon

  การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษานำร่องสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

  ชานนท์ โกมลมาลย์; Chanon Komonmarn (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษานำร่องสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด (Social Innovation and Youth) เป็นโครงการที่ได้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ฯ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนและแกนนำเยาวชนต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมในระดับพื้นที่และจังหวัด 2) เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำสภาเด็กและเยาวชนและคนทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายและกลไกสนับสนุ ...
 • type-icon

  การศึกษาและพัฒนาระบบติดตามและประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) 

  วาสินี วรรณศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล และจัดทำชุดข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี น่าน ภูเก็ต สงขลา สมุทรปราการ สระบุรี และอุดรธานี โดยประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมของชีวมวลจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 ประเภทหลัก ได้แก่ ป่าไม้ เกษตรกรรม ...
 • type-icon

  การศึกษาวิจัยเพื่อวัดความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง 

  โกวิทย์ พวงงาม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  The research project on ‘the Assessment of the Strength of the Civil Politics’ has the objectives of assessing the strength of the civil politics of the Civil Society Network (CSN) of each province of Thailand, assessing the strength and performances of provincial CSNs, and attaining the suggestions for the development of provincial CSNs. This research methodology is a mixed one because both quantitative and qualitative research disciplines are implemented in order to attain the findings that make the accomplishment of the research objectives ...
 • type-icon

  การศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการจัดทำแผนการขยายการสอนทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไปรังสิต : รายงานการวิจัย 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี. (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • type-icon

  การศึกษาอำเภอต้นแบบในการจัดบริการสาธารณะเพื่อการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government outlet) 

  นครินทร์ เมฆไตรรัตน์; อรทัย ก๊กผล; ดวงมณี เลาวกุล; ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; วสันต์ เหลืองประภัสร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2005)

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยพื้นฐานแบบมีทิศทางเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องการจัดการบริการประชาชนของรัฐทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นโดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและประเทศไทย วิเคราะห์และจำแนกงานบริการประชาชนเป็น งานประเภท counter service, service link, off-house service หรือ in-house service ศึกษาความเป็นไปได้ในการมอบให้อำเภอให้บริการงาน counter service และเสนอแนะรูปแบบหน่วยงานของรัฐเพื่อบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในระดับอำเภอ
 • type-icon

  การศึกษาโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดตะวันออกกลาง 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  (HS7103.91 + HS7103.99) Gulf Cooperation Council or GCC is one of the wealthiest groups of the world; GCC has 6 member countries, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Oman and Qatar. GCC economic can display the market growth rate and trend of The Middle East. Therefore, “The study of Thai Gems and Jewelry’s Trade opportunities in Middle East Market” focused on GCC market with objective of learning buyer behavior, preference of end user, and potential of Thai jewelry products in the market. The ultimate goal of this project is to ...
 • type-icon

  การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) (A Study on the Implementation and Development the Trade Facilitation in the CLMVT Countries (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam and Thailand) 

  รุธิร์ พนมยงค์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่มประเทศ CLMV มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการอำนวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT ยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างกันส่งผลให้เกิดมีต้นทุนทางการค้าและระยะเวลาที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศ CLMVT ในการศึกษาคณะผู้วิจัยได้มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความความสะดวกทางการค้า ...
 • type-icon

  การส่งเสริมการพัฒนาและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 

  วรรณลักษณ์ เมียนเกิด (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-20)

  การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการพัฒนาและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ” ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุใน 10 พื้นที่ ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค 4 ภาค มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่มหลัก คือ (1) คณะผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในฐานะผู้สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ (2) คณะผู้บริหารและคณาจารย์ (ผู้ถ่ายทอดความรู้) ของโรงเรียนผู้สูงอายุ (3) ผู้สูงอายุที่กำลังเรียนหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ โดยใช้แบบสำรวจผู้เรียนสูงอายุ แบบฟอร์มสำหรับการจัดห ...
 • type-icon

  การสร้างตัวแบบผู้นำที่ทรงธรรมปัญญา โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า 

  ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  เข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน http://kpi.ac.th/knowledge/research/data/372
 • type-icon

  การสร้างทางเลือกที่เหมาะสมด้วยมาตรการไม่คุมขังกับผู้ต้องขังหญิงและการหลีกเลี่ยงการใช้โทษจำคุก และการสร้างความฉลาดรู้ทางกฎหมาย ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ 

  ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์; มาดี ลิ่มสกุล; ชลธิชา พันธ์พานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  การศึกษาการสร้างทางเลือกที่เหมาะสมด้วยมาตรการไม่คุมขังผู้หญิงและการหลีกเลี่ยงการใช้โทษจำคุกและการสร้างความฉลาดรู้ทางกฎหมาย ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางมาตรการในการสร้างทางเลือกที่เหมาะสมด้วยมาตรการไม่คุมขังสำหรับผู้ต้องขังหญิง ศึกษาแนวทาง มาตรการที่เหมาะสมในการลดระยะเวลาการจำคุกของผู้ต้องขังหญิง ศึกษาและทำให้เกิดการเข้าถึงความยุติธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อีกทั้งเพื่อสร้างกระบวนการให้ความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขัง และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง และท้ายสุดได้แก่ แสวงหาแนวทางแก้ไข ...
 • type-icon

  การสร้างประสิทธิภาพประชาคมสื่อและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008)
 • type-icon

  การสร้างระบบและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ 

  สุนิสา ช่อแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  การเร่งสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการเพื่อให้ตอบโจทย์การมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษา “การสร้างระบบและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ” ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก พัฒนาตัวแบบ ขั้นตอนที่สอง วางแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน ขั้นตอนที่สาม ออกแบบเครื่องมือการประเมิน และขั้นตอนที่สี่ จัดทำโครงการนำร่อง จากผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการ พบว่า (1) ตัวแบบระบบในการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม ...
 • type-icon

  การสังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งวิวิธพันธ์ชนิดใหม่และสร้างเครื่องต้นแบบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว 

  สุภกร บุญยืน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012)

  Calcium carbonate is the richest found in wase shells and bovie bone and have been utitized for various applications the calcination. When calcined at a certain temperature calcium carbonate converts into CaO, which is a metal oxide. The CaO prepared from the waste shells have potential to be used as catalyst in biodiesel production process. The applications on the calcined waste shell or bovie bone by coating them on the glass beads used as solid catalyst for biodiesel preparation. Utilization of waste shells as a source of CaO not only gives ...
 • type-icon

  การสำรวจการรับรู้ผลงานองค์กรและการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกิจการเพื่อสังคมและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ จ.ระยอง ประจำปี 2561 

  ทรงชัย ทองปาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยเรื่อง “การสำรวจการรับรู้ผลงานองค์กรและการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกิจการเพื่อสังคมและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ จังหวัดระยองประจำปี 2561 พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้จักบริษัท GPSC ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักบริษัท รู้จักผ่านป้ายโฆษณามากที่สุดและกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. มากที่สุด ทั้งนี้โครงการ/กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลงานที่บริษัทดำเนินการเองมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมการเข้าร่วมงานต่างๆ ในชุมชน (เช่น งานบุญงานแต่งงานศพ ฯลฯ) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีการรับร ...