Now showing items 21-29 of 29

 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  ประภัสสร์ วังศกาญจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ...
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – กองทัพเรือ (ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี) 

  วิทวัส ศตสุข (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา 

  วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ เพื่อให้การใช้พลังงานของโรงเรียนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนฯได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางโรงเรียนฯได้ทำการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศไปเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (Inverter) จำนวน 46 เครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED จำนวน 2,060 หลอด ส่งผลให้โรงเรียนฯ ...
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-กองทัพเรือ (กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี) 

  กริช เจียมจิโรจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

  วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-06)

  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ เพื่อให้การใช้พลังงานของโรงเรียนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนฯ ได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางโรงเรียนฯได้ทำการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นเดิมไปเป็นเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงชนิดระบาย ความร้อนด้วยอากาศ แบบ MAGNETIC BEARING ขนาด 170 ตัน เครื่องปรับ ...
 • type-icon

  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 

  ประภัสสร์ วังศกาญจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-26)

  โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ...
 • type-icon

  ศึกษา ทดสอบ และจัดทำแผนพัฒนาการประหยัดพลังงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

  พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  The major energy and utility expenses (>90%) in the Expressway Authority of Thailand (EXAT) are electricity and fuel cost therefore EXAT would like to study, examine and develop energy saving plan for reducing energy cost and formulate low carbon society (LCS). In this study, it is classified into 4 parts consisting of the electricity consumption in head office, expressway and toll plaza and possibility of using electric car. After collecting the statistic of the electricity consumption in head office, 2 brands of inverter air conditioners and 2 ...
 • type-icon

  ศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ในพื้นที่ของโรงงานยาสูบที่สำนักงานภูมิภาค 

  พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)
 • type-icon

  ศึกษาและพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) 

  ภูรี สิรสุนทร; เฉลิมพงษ์ คงเจริญ; ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์; ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์; ภาวิน ศิริประภานุกูล; พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร; วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  ยานยนต์และพลังงานในภาคขนส่งเป็นสินค้าประกอบกัน นโยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็นนโยบายอุตสาหกรรม นโยบายคมนาคม นโยบายพลังงานในภาคขนส่งโดยเฉพาะโครงสร้างราคาพลังงานส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเลือกใช้ยานยนต์และการใช้พลังงานในภาคขนส่งทางถนนและการกำหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรวมทั้งภาคขนส่งและภาคพลังงานอีกด้วย รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้ตระหนักถึงสถานการณ์การใช้พลังงานในภาคขนส่งของประเทศไทยและได้วางแผนอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดการใช้พลังงาน หนึ่งในแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาคขนส่งคือการนำยาน ...