Now showing items 21-24 of 24

 • type-icon

  ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสายทางเพื่อรองรับและสนับสนุนการท่องเที่ยวในบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และเพื่อกระจายรายได้และก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยกรมทางหลวงชนบท พื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง และถนนส่วนท้องถิ่น การศึกษาดังกล่าว ...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 

  สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีความสำคัญต่อการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีกรอบและแนวทางการส่งเสริมสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการพื้นที่ที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาต้นแบบในประเทศไทย มีฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทยที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยมีเป้าหมาย ...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงรายไปยังภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้เกิดความยั่งยืนทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ จากการศึกษาวิเคราะห์ของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพบว่า ศักยภาพของพื้นที่ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของอำเภอ ...
 • type-icon

  ศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากตราสัญลักษณ์รางวัล กินรี 

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  One strategic objectives of Tourism Authority of Thailand (TAT) is to increase organization revenue via TAT Products and Services Revenue by developing “Value Creation” of its product and service in tourism market. Thailand Tourism Awards (TTA), Kinnaree Award, is TAT’s prominent intellectual property and has been selected for the pilot project of increasing value of TAT’s award. The project result will be used as case study for other TAT’s property. After project result has been analyzed completely, business model for Kinnaree Award has been ...