Now showing items 591-610 of 751

 • type-icon

  รณรงค์ปลุกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ มีลักษณะเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีฐานะเป็นกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมีสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปร ...
 • type-icon

  รณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  พรจิต สมบัติพานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-05)

  สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2558 – สิงหาคม 2558 ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้ เพื่อการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเผยแพร่สื่อบุคคลที่เป็นต้นแบบหรือตัวแบบที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...
 • type-icon

  รวบรวมและแปลพร้อมจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เล่มที่ ๒ Commentaries of Law related to Energy Industry Energy Regulatory Commission Volume 2 

  ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล; Jearsiripongkul, Thira (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  งานแปลฉบับนี้ เป็นการแปลพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรองรับนโยบายการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานของประเทศ โดยแยกงานนโยบายงานกำกับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ...
 • type-icon

  ระบบลาดตระเวนอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบวัตถุระเบิดใต้ดินภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 

  สัญญา มิตรเอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการระบบลาดตระเวนอัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบวัตถุระเบิดฝังใต้พื้นดิน โครงการนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ (1) การเคลื่อนที่บนพื้นผิวต่างๆ (2) ระบบลาดตระเวนอัจฉริยะ และ (3) ระบบนำทางกึ่งอัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ลาดตระเวน เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ระเบิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องใช้ชีวิตเสี่ยงกับสถานการณ์เหล่านี้ ซึ่งในบางครั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของประชาชน เพื่อที่จะเข้าใจปัญหามากขึ้น คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสามจังหวัดคือ ยะลา ปัตตานี ...
 • type-icon

  รัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย 

  วรรณภา ติระสังขะ; ประจักษ์ ก้องกีรติ; อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  โครงการรัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก เป็นการผลิตผลงานวิชาการที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่สำคัญและถือเป็นข้อท้าทายในแง่มุมทางรัฐศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องวิกฤตประชาธิปไตยโลก วิกฤตประชาธิปไตยไทย: องค์ความรู้และบทเรียนจากการศึกษาประชาธิปไตยเชิงเปรียบเทียบ เรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเรื่องการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระ: ศึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่ดำเนินมาอย่างยืดเยื้อต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาด ...
 • type-icon

  ร่างกฎหมายลำดับรอง (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) 

  ณรงค์ ใจหาญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-19)

  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่ออนุวัตน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จำนวน 13 มาตรา และแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวน 5 มาตรา (รวม 18 มาตรา) ที่ออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สามารถนำไปใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดทำต้นแบบคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 สำหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งให้มีต้นแบบเอก ...
 • type-icon

  ร่างแนวทางการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องโทษในคดีอาญาและบุคคลล้มละลายให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ 

  ปกป้อง ศรีสนิท (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-04)

  บุคคลผู้เคยรับโทษจำคุกมาแล้วจะถูกบันทึกในทะเบียนประวัตอาชญากรจนกว่าบุคคลนั้นจะถึงแก่ความตาย แม้เคยกระทำความผิดมาตอนวัยรุ่นแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พ้นโทษมาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปี บุคคลนั้นก็ไม่อาจคัดแยก ลบ หรือ ปิดบังประวัติของตนเองได้ หน่วยราชการ นายจ้างหรือบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าถึงประวัติอาชญากรของบุคคลดังกล่าวและเป็นเหตุปฏิเสธบุคคลนั้นไม่ให้ทำงาน ซึ่งไม่สอดคลองกับการลงโทษผู้กระทำความผิดที่ต้องเป็นไปเพื่อฟื้นฟูแก้ไขให้บุคคลนั้นกลับเข้าสู่สังคมอย่างปกติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 10 วรรค 3 หน่วยงานของร ...
 • type-icon

  ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ.2560-2564 

  ภาคภูมิ ฤกขะเมธ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  สตรีมีจำนวนและสัดส่วนมากกว่าครึ่งของประชากรในประเทศไทย และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาความก้าวหน้าในการพัฒนาสตรีของไทยนี้ จึงเป็นโครงการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของสตรีล่าสุด ติดตามความก้าวหน้าในการเข้ามามีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมการพัฒนามิติต่างๆ เข้าใจและรับทราบถึงประเด็นปัญหาสําคัญๆ ซึ่งนําไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสตรีในภาพรวมเพื่อประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีห้าปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในพัฒนาสต ...
 • type-icon

  รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543 

  ระดม วงษ์น้อม; ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; พิษณุ สุนทรารักษ์; จิรวรรณ เดชานิพนธ์; อัมพร ธำรงลักษณ์; วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2001)

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 56 กำหนดให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และรัฐบาลได้เริ่มจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่กองทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นมา ในการจัดสรรเงินสนับสนุนจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการของพรรคการเมือง งานวิจัยนี้จึงเป็นการนำเสนอโครงการเพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองประจำปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามโครงการและแผนงานของพรรคการเมือง ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ...
 • type-icon

  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 

  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; สุรชัย ศิริไกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)
 • type-icon

  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม 

  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)
 • type-icon

  รายงานฉบับสุดท้าย โครงการการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าที่ดินในเขตปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ระยะที่2) 

  จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2011)

  The significant objective of Land Valuation of Agricultural Land Reform Project, Phase 2, is to set up valuation criteria for determining values of agricultural land use. Samples of1120 agriculturists were totally chosen from those who lived in 14 provinces (80 persons / province) of agricultural land reform areas including various types of public lands, private lands and royal lands. Researchers considerably studied land use patterns with emphasis on the top three ranking of the extent of cultivation land and pasture in each province. Conceptual ...
 • type-icon

  รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส ประจำปี พ.ศ. 2560 

  อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส ได้จัดทำกรอบในการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้ประมาณการผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในระยะสั้นและระยะกลาง (รายไตรมาสและรายปี) นอกจากนั้น ยังได้เน้นการจัดทำงานวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในรายสาขา และจัดให้มีการทำวิจัยเชิงนโยบายการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว ตลอดจนรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่ควรจะเป็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละประเด็น ตามแนวทางแผนพัฒนาการท่อ ...
 • type-icon

  รายงานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าของประชาชนภายใต้โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) 

  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)
 • type-icon

  รายงานสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท : รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1 

  สุรพล ปธานวนิช; วรรณวดี พูลพอกสิน; พงษ์เทพ สันติกุล; จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร; โชติมา แก้วทอง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)

  Green and Happiness Society Model is designated by Office of the National Economic and Social Development Board to be state of the nation and to be the direction of national strategic development. In this report, the current condition of well-being and common happiness of Thai society in both of urban and rural areas is considered. Key indicators which are used for measuring the mentioned condition comprise of significant factors, i.e. health, employment, income, housing, and social security, and other relevant factors, e.g. democracy and good ...
 • type-icon

  รายงานสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัวภายใต้โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว 

  วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012)

  The report has an objective to survey and revise information of family and household compiled by Office of Women’s Affairs and Family Development. New categories of family and demographic classification were set up as an indexing tool for searching and retrieving information from the database. Statistical data of family, demographic and relevant issues was also shown.
 • type-icon

  รายงานสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 

  พรชัย ตระกูลวรานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  Industrial Estate Authority of Thailand (I-EA-T) and Thammasat University collaborate on this project to survey and to study satisfactions and attitudes of communities around industrial estates and industrial ports toward I-EA-T’s Corporate Social Responsibility (CSR) program. Findings as well as suggestions from neighboring communities are then summarized as database for I-EA-T’s CSR improvement plan. The surveying methodology of 4-stages samplings has been utilized in this study Sample size of 6,647 has been calculated to statistically represent ...
 • type-icon
 • type-icon

  รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ (Generation Z) 

  อนุชาติ พวงสำลี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

  การศึกษากลุ่มตัวอย่าง 10 กรณีศึกษาภายใต้โครงการวิจัยเกี่ยวกับโลกทัศน์และรูปแบบเยาวชนไทยรุ่นใหม่ มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจที่มีต่อโลกทัศน์ ศักยภาพ และปัญหาของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตภายใต้บริบททางสังคมแบบโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของสังคมอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภายใต้บริบทสังคมแบบใหม่ 10 กรณีศึกษาจึงเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยยุคปัจจุบันที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและเสียงของพวกเขา เพื่อทำให้ผู้ใหญ่ นักวิชาการ ...
 • type-icon

  ลำปางเมืองเซรามิก กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพและพัฒนารูปแบบเซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

  ศรีชนา เจริญเนตร; จำลอง สุวรรณชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  โครงการมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกจังหวัดลำปางให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยรูปแบบใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน (3) เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการเซรามิกในพื้นที่ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและการตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ (1) กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการเซรามิกในหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกบ้านศาลาบัวบกและบ้านศาลาเม็ง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวนอย่างน้อย 10 ราย ...